Free delivery with $100 order

Local Empanadas, Peanut (Frozen)

6 Empanadas (420g)

$1599

Ingredients

Ingredients: Yellow corn, Yellow potato, Peanut, Roma tomato, Yellow onion, Salt